Viima Helsinki Oy:n yleiset sopimusehdot.

YLEISET EHDOT

Viima Helsinki Oy (”Viima”) tarjoaa asiakkailleen monipuolisia brändinrakennuspalveluja, sisältäen mm. Työpajoja, koulutusta, tutkimusta ja muuta markkinoinnin palvelua. Nämä yleiset ehdot (”Ehdot”) koskevat kaikkia Viiman ja asiakkaan (”Asiakas”) välillä sovittavia jatkuvia ja projektiluonteisina töinä suoritettavia toimeksiantoja.

Mikäli Viiman ja Asiakkaan välillä solmitun Palveluiden suorittamista koskevan kirjallisen toimeksiantosopimuksen (”Sopimus”) ja näiden Ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan näitä Ehtoja, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.

 

1. MÄÄRITELMÄT

“Henkilötiedot” tarkoittaa kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa tai muuta Tietosuojalainsäädännössä määriteltyä henkilötietoa.

“Osapuolet” tarkoittaa Viimaa ja Asiakasta yhdessä.

“Palvelu” tarkoittaa Viiman Asiakkaalle Sopimuksen perusteella toimittamaa palvelua.

“Rekisteröity” tarkoittaa, siinä merkityksessä kuin se on määritelty Tietosuojalainsäädännössä, luonnollista henkilöä, jonka Henkilötietoja Viima käsittelee Sopimuksen mukaisesti.

”Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välillä solmittua Palveluiden suorittamista koskevaa kirjallista toimeksiantosopimusta.

“Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kaikkea kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa henkilötietojen suojaan liittyvää EU-lainsäädäntöä, mukaan lukien kaikkia EU-lainsäädäntöä voimaanpanevia kansallisia lakeja, ja kaikkia muita soveltuvia kansainvälisiä, paikallisia, alueellisia tai kansallisia tietosuoja-, yksityisyydensuoja-, vienti- tai tietoturvadirektiivejä, -lakeja, -säädöksiä, -sääntöjä, -sääntelyohjeita ja muita kotimaisen, ulkomaisen tai kansainvälisen oikeudellisen tai hallinnollisen elimen antamia sitovia määräyksiä muutoksineen siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

 

2. VIIMAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Viima vastaa siitä, että Sopimuksessa sovitut sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet suoritetaan Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

Viimalla on oikeus käyttää Palvelun suorittamisessa alihankkijoita. Käyttäessään alihankkijoita, Viima vastaa alihankkijoiden suorituksesta kuin omastaan.

 

3. ASIAKKAAN YLEISET VELVOLLISUUDET

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät ja toimenpiteet suoritetaan Sopimuksen mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että se antaa Viimalle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamista varten. Asiakas vastaa Viimalle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

 

4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Palvelun suorittamisesta solmitaan Viiman ja Asiakkaan välillä kirjallinen Sopimus, jossa määritellään suoritettavat Palvelut ja muut Sopimuksen sisältöä koskevat käytännöt.

Sopimus on sitovana voimassa Sopimuksen allekirjoituksesta alkaen siihen saakka, kunnes Sopimuksen mukainen Palvelu on suoritettu loppuun, Viima ilmoittaa suorittaneensa Palvelun loppuun tai Osapuolet ovat Sopimuksessa tai muutoin sopineet Sopimuksen voimassaolon päättymisestä.

 

5. SOPIMUKSEN HINTA JA MAKSUEHDOT

Toimeksiannon hinta määräytyy Viiman kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja hintoihin lisätään aina voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimuksen tai sitä koskevan tarjouksen sisältämään hintaan sisältyy oletuksena yksi (1) muutoskierros, ellei Osapuolten välisessä Sopimuksessa ole toisin sovittu.

Viimalla on oikeus laskuttaa Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamisesta perittävä hinta etukäteen ennen Palvelun suorittamisen aloittamista tai muutoin Osapuolten Sopimuksessa sopimalla tavalla.

Mikäli Asiakas ei suorita Palvelun suorittamisesta perittäviä Viiman saatavia näiden Ehtojen tai Osapuolten välisen Sopimuksen mukaisesti, on Viimalla oikeus keskeyttää Palvelun suorittaminen, kunnes avoimet saatavat on suoritettu.

Mikäli Toimeksiannon suorittaminen viivästyy Asiakkaan viivästyksestä johtuen ja tiedusteluista huolimatta Sopimuksen toteutuksen kannalta olennaista aineistoa tai informaatiota ei saada Asiakkaalta kahden (2) viikon aikana siitä hetkestä lukien, kun puuttuvaa tai pyydettyä aineistoa tai informaatiota on ensimmäisen kerran kirjallisesti pyydetty, on Viimalla oikeus laskuttaa avoin osa Sopimuksen mukaisesta Palvelusta kokonaisuudessaan.

Jos Sopimuksen sisältöä muutetaan Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, Viima ei ole velvollinen hyvittämään Palvelusta perittävää hintaa tai osaa siitä, vaikka Sopimuksen sisällön muutos aiheuttaisi Palvelun arvon alenemisen.

Sopimuksen mukainen Palvelu katsotaan suoritetuksi, kun se on Sopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Viima ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun.

Viimalla on oikeus siirtää Toimeksiantoon perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

 

6. OIKEUS AINEISTOIHIN

Mikäli Palvelun suorittaminen edellyttää Asiakkaan omistamien asiakirjojen tai muun aineiston luovuttamista Viimalle, kuuluvat kaikki oikeudet tähän aineistoon Asiakkaalle. Viima vastaa sille luovutetun aineiston säilyttämisestä, tuhoamisesta ja muusta hoidosta voimassa olevien säännösten ja näiden Ehtojen edellyttämällä tavalla.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki oikeudet sen toimittamaan aineistoon ja siihen, että Viima tai Viiman yhteistyökumppanit voivat hyödyntää, käyttää ja käsitellä aineistoa Sopimuksen mukaisesti.

Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen Sopimuksen perusteella valmistuvaan aineistoon maksettuaan niistä täyden hinnan. Asiakkaan oikeudet koskevat vain lopullista valmista aineistoa, mutta eivät koske Viiman Sopimuksen mukaisen aineiston luomisessa käyttämiä apuvälineitä tai teknisiä menetelmiä, työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.

Omistusoikeus ei kuitenkaan koske mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien omistamia aineistoja. Omistusoikeus ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamaan aineistoon määräytyy sen mukaisesti, mitä asiasta on ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa erikseen sovittu.

 

7. REKLAMAATIOT

Mikäli Asiakas havaitsee puutteita Palvelun suorittamisessa, on Asiakkaan ilmoitettava huomautuksensa asiasta kahdeksan (8) päivän kuluessa Palvelun loppuun suorittamisesta.

 

8. TIETOSUOJA

Ehtojen kohta 8 muodostaa Osapuolten välisen Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetuksen (EU) 2016/679 (”Asetus”), Artiklan 28 kolmannen kohdan mukaisen sopimuksen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on Asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä ja Viima Asetuksen tarkoittama käsittelijä.

Viima voi käsitellä Henkilötietoja Sopimuksen voimassa ollessa vain näiden Ehtojen mukaisesti.

8.1 Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet Henkilötietojen käsittelyyn, ja että Henkilötietojen käsittely Sopimuksen mukaisesti Viiman tuottaessa Palveluita täyttää Tietosuojalainsäädännön mukaiset edellytykset.

8.1.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla, mukaan lukien sen tätä tarkoitusta varten valtuuttamilla kolmansilla tahoilla sekä viranomaistahoilla, on vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää etukäteen kirjallisesti esittämän ilmoituksen perusteella oikeus suorittaa tarkastus Viiman tiloissa sekä Viiman näiden Ehtojen mukaisissa toiminnoissa voidakseen arvioida Sopimuksen ja näiden Ehtojen johdosta tapahtuvan Henkilötietojen käsittelyssä noudatettavan tietosuojan ja tietoturvan tason, sekä varmistaakseen Rekisteröityjen yksityisyyden suojan; ja sen arvioimiseksi, noudattavatko Viima ja sen alihankkijat Sopimusta ja näitä Ehtoja.

8.1.2 Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Asiakas on velvollinen järjestämään tietojärjestelmät siten, että Viima kykenee täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa tietoturvaloukkauksesta ilman suurempaa vaivaa ja ilman Viimalle aiheutuvia erityisiä kustannuksia.

8.1.3 Käyttäjähallinta ja Rekisteröityjenoikeudet

Asiakkaan on pyynnöstä ilmoitettava yksiselitteisesti ja ymmärrettävällä tavalla niistä toimenpiteistä, sekä antaa selkeä kuvaus niistä toimintatavoista, jotka Viiman on kulloinkin toteutettava Asiakkaan lukuun esimerkiksi Henkilötiedon oikaisuun, poistamiseen tai säilytykseen liittyen.

8.2 Viiman oikeudet ja velvollisuudet

Viima käsittelee Henkilötietoja vain Asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Dokumentoiduiksi ohjeiksi katsotaan Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sisältyvät ohjeet sekä Asiakkaan antamat Henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkemmat kirjalliset ohjeet, jotka Viima on nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt dokumentoiduiksi ohjeiksi.

Viima käsittelee Henkilötietoja vain Palvelun tarjoamiseksi ja Sopimuksen täyttämiseksi. Henkilötietoja käsitellään vain Sopimuksen voimassaoloajan tai Asiakkaan erikseen määrittämän muun ajan.

Viiman on pidettävä Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistuttava siitä, että ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä Henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Viiman on tuhottava käsittelyn kohteena olevat Henkilötiedot Sopimuksen päättymisen jälkeen, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti sovita Asiakkaan kanssa tai ellei Tietosuojalainsäädäntö tai muu lainsäädäntö edellytä toisin.

Viiman on, ottaen huomioon käsittelytoimien luonne, autettava Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, joka koskevat Asetuksen III luvussa säädettyä Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Lisäksi Viiman tulee Asiakkaan pyynnöstä tukea Asiakasta tietoturvallisuuteen ja Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien ilmoitusten tekemisessä tietosuojaviranomaisille ja Rekisteröidyille.

Viiman tulee auttaa Asiakasta varmistamaan, että Asetuksen 32-36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonne ja Viiman saatavilla olevat tiedot.

Viiman on Asiakkaan pyynnöstä toimitettava tarpeelliset tiedot ja muutoinkin avustettava kohtuudella Asiakasta täyttämään Tietosuojalainsäädännön mukaiset raportointivelvoitteensa.

8.2.1 Rekisteröityjen ryhmät ja Henkilötietojen tyyppi

Henkilötiedot koskevat luonnollisia henkilöitä, kuten esimerkiksi Asiakkaan työntekijöitä, Asiakkaan asiakkaita ja Asiakkaaseen muussa asiallisessa yhteydessä olevia henkilöitä.

Käsiteltävät Henkilötiedot ovat tyypiltään perus- ja yhteystietoja, asiakkuuteen liittyviä tietoja, lupa- ja suostumustietoja, käytettyä palvelua koskevia tietoja, teknistä yhteyttä koskevia tietoja sekä henkilöä koskevia kuva- ja äänitallenteita ja muita Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamiseksi välttämättömiä Henkilötietoja.

8.2.2 Henkilötietojen siirto

Viima ei siirrä Henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle ilman Asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa muutoin kuin Tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Mikäli Asiakas antaa yllä mainitun luvan Henkilötietojen siirtoon, tulee sen ensin varmistaa, että tarvittavat suostumukset Rekisteröidyltä on pätevällä tavalla hankittu.

8.2.3 Alihankkijat

Tätä määräystä alihankkijan käyttämisestä ei sovelleta siltä osin kuin se on ristiriidassa Sopimuksen vastaavien määräysten kanssa.

Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Viima voi käyttää alihankkijoita Henkilötietojen käsittelyssä Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudattaen, mikäli alihankintasopimuksessa edellytetään, että alihankkijat noudattavat samoja velvollisuuksia, joita sovelletaan Viimaan Sopimuksen, näiden Ehtojen ja Tietosuojalainsäädännön mukaan.

8.2.4 Tietoturvavaatimukset ja tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, Viiman on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi aisanmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten:

(a)               Henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;

(b)               kyky taata käsittelyjärjestelmien ja Palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;

(c)                kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;

(d)               menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Jos on tapahtunut Henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Viiman on ilmoitettava siitä kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa sen ilmitulosta Asiakkaalle.

Tämän lisäksi Viima sitoutuu avustamaan Asiakasta kohtuullisessa määrin täyttämään sille kuuluvan lain mukaisen velvollisuuden ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle tai Rekisteröidyille.

8.2.5 Tarkastusoikeus

Viimalla on perustellusta syystä oikeus vaatia muuta kuin Asiakkaan ilmoittamaa ajankohtaa tarkastukselle, joka voi poiketa vain kohtuullisesti alun perin ilmoitetusta. Tällaisena perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi Viiman henkilöstön loma-ajalle ajoittuvaa tarkastusta.

Asiakkaan on suoritettava tarkastus kohtuullisessa ajassa eikä se saa häiritä Viiman toimintaa tai vaarantaa sen tietoturvallisuutta.

8.2.6 Käyttäjähallinta ja Rekisteröityjenoikeudet

Viiman on, Asiakkaan sitä kirjallisesti pyytäessä Tietosuojalainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, tuettava Asiakasta vastaamaan Tietosuojalainsäädännön määrittämien Rekisteröityjenoikeuksien täyttämisessä. Viimalla on oikeus veloittaa näistä toimenpiteistä erikseen.

Viima toimii kaikkiin käyttäjähallintaan liittyvien tehtävien toimeenpanossa, kuten käyttäjien lisäämisessä Asiakkaan järjestelmiin, ainoastaan Asiakkaan pyynnöstä. 

8.2.7 Sopimuksen päättymisen jälkeiset toimet

Sopimuksen päättymisen jälkeen Viiman tulee Asiakkaan pyynnöstä poistaa tai palauttaa Henkilötiedot, mukaan lukien kopiot niistä, ellei Tietosuojalainsäädäntö tai muu lainsäädäntö muuta edellytä.

8.3 Muut ehdot

Viimalla on oikeus veloittaa Asiakkaalle annetusta tuesta, avustuksesta, ohjeistuksesta, konsultoinnista ja muusta näissä Ehdoissa mainitusta erityisestä Palvelusta erikseen.

 

9. SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa, olemaan käyttämättä sekä ilmaisematta kolmannelle muuten kuin näissä Ehdoissa määritellyllä tavalla tietoa, jonka ne ovat saaneet toiselta Osapuolelta (”Luottamuksellinen Tieto”). Näiden Ehtojen Luottamuksellisen Tiedon katsotaan pitävän sisällään Osapuolten välisen Sopimuksen sekä toisen Osapuolen liiketoimintaan liittyvät tiedot riippumatta siitä, millä tavoin tai missä muodossa tiedot ilmaistaan tai miten vastaanottaja saa ne muuten tietoonsa tai onko tiedon luovuttanut Osapuoli nimenomaisesti merkinnyt tiedon Luottamukselliseksi Tiedoksi.

Tämän kohdan ehdot eivät kuitenkaan sovellu Luottamukselliseen Tietoon, joka:

(a)               on ollut yleisesti tiedossa tai tulee myöhemmin yleiseen tietoon muutoin kuin vastaanottavan Osapuolen vastuulla olevasta syystä;

(b)               on ollut todistettavasti vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen tiedon vastaanottamista toiselta Osapuolelta ja jota vastaanottava Osapuoli ei ole välittömästi tai välillisesti hankkinut toiselta Osapuolelta;

(c)                on luovutettu vastaanottavalle Osapuolelle kolmansilta ilman salassapitovelvollisuutta ja jonka ilmaisemiseen tai luovuttamiseen näillä kolmansilla on ollut oikeus salassapitovelvoitteen estämättä; tai

(d)               on pakottavan lain, säädöksen tai tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisen antaman sitovan määräyksen mukaisesti luovutettavissa olevaa.

Osapuolet vastaavat siitä, että Luottamuksellista Tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisille työntekijöille, joille tiedot ovat välttämättömiä Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi ja joita sitovat vähintään näiden Ehtojen kanssa samantasoiset salassapitovelvoitteet.

Edellä mainitusta huolimatta Viimalla oikeus käyttää Asiakkaalle tuotettua julkiseen jakeluun tarkoitettua aineistoa ja Osapuolten välistä asiakassuhdetta omissa kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan tai asiakassuhdetta käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa Viimalle erikseen kirjallisesti.

 

10. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

Viima ei vastaa aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan menetetty liikevoitto, menetetty myynti, liiketoiminnan vähentyminen, menetetty tieto tai liiketoiminnan keskeytyminen, tietojen tai tiedostojen tuhoutuminen, katoaminen, muuttuminen ja tästä aiheutuneet vahingot ja kulut, kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuvat kustannukset.

Kaikkien vahinkojen osalta Viiman vastuu Sopimukseen perustuvasta vahingosta rajautuu enintään Asiakkaan Viimalle kyseisen Sopimuksen perusteella maksamaan vahinkoa välittömästi edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana suoritettujen maksujen yhteismäärään.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle Osapuolelle samoin kuin esteen lakattua.

Viiman vastuun määrää alennetaan summalla, jonka Asiakas saa mistä tahansa vakuutuksesta, jonka Asiakas on ottanut ja joka on voimassa Asiakkaan hyväksi tai sellaisen sopimuksen tai korvaussitoumuksen perusteella, jossa Asiakas on osallisena tai edunsaajana, ellei se riko sopimusta vakuutuksenantajan tai kolmannen osapuolen kanssa tai heikennä Asiakkaan oikeuksia vakuutuksenantajaan tai kolmanteen osapuoleen nähden. 

Viima ei vastaa ulkoisten palveluntarjoajien palveluista, joita Viima mahdollisesti välittää Asiakkaalle osana Palvelua. Viima ei vastaa myöskään ulkopuolisen palveluntarjoajan näistä Ehdoista poikkeavista palveluehdoista tai muista Asiakkaan ja ulkopuolisen palveluntarjoajan välisen sopimussuhteen ehdoista.

Sopimukseen sisältyvien Palveluidenkäyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen, verkkohyökkäyksen tai muun syyn vuoksi. Viima pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista vahingoista tai keskeytyksistä. Viima ei myöskään ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta, joka olisi ollut vältettävissä ylläpitämällä riittäviä laitteita, ohjelmistoja ja/tai järjestelmiä, joiden käyttöönoton Asiakas on laiminlyönyt.

Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Viima ei vastaa mistään Sopimukseen sisältyvien Palveluiden käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Sopimukseen sisältyvään Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. Viima ei myöskään vastaa julkaisualustaan liittyvistä ongelmista tai puutteista tai puutteiden aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

11. MUUTOKSET

Viima varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen solmittuja Sopimuksia.